Nguyen, V. D., Tran, C. C., Nguyen, H. T., Nguyen, D. L., Nguyen, T. N. T., Dinh, T. T., Le, V. M., Phu, T. N., Nguyen, H. T., Doan, D. T., Sobri, M. và Ngo, V. T. (2022) “ENDOVASCULAR INTERVENTION FOR ACUTE ISCHEMIC STROKE AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HOSPITAL”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (4), tr 35-42. doi: 10.58490/ctump.2022i4.467.