Phan, V. H., Tran, D. L. và Tran, C. L. (2022) “KNOWLEDGE, ATTITUDES, AND PRACTICES REGARDING COVID-19 PREVENTION AMONG MEDICAL STUDENTS OF CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (4), tr 14–21. doi: 10.58490/ctump.2022i4.464.