Nguyễn , T. H. H. và c.s. (2023) “ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BẠCH CHỈ NAM MILLETTIA PULCHRA KURZ FABACEAE”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 321–329. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/454 (Truy cập: 22 Tháng Bảy 2024).