Trịnh, Q. T. và c.s. (2023) “ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ, HÀNH VI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 91–97. doi: 10.58490/ctump.2023i62.433.