Trần , K. S. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 109–115. doi: 10.58490/ctump.2023i57.418.