Nguyễn, T. S. S. và c.s. (2023) “THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 233–239. doi: 10.58490/ctump.2023i61.415.