Mai , T. N. L. T., Trương , V. T. và Hoàng , A. H. (2022) “KHẢ NĂNG HỢP LỰC CỦA CAO PHÂN ĐOẠN TRÂM TRÒN, XĂNG MÃ CÒ KE TRÊN HOẠT TÍNH KHÁNG MRSA ATCC33591”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (55), tr 66–73. doi: 10.58490/ctump.2022i55.382.