Nguyễn, T. M. T. (2023) “TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ TRỤC NÃO – RUỘT – VI KHUẨN CHÍ TRONG RỐI LOẠN DẠ DÀY RUỘT VÀ TRẠNG THÁI TÂM THẦN KINH: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC HÀNH ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (54), tr 202-214. doi: 10.58490/ctump.2022i54.379.