Dương , K. N., Nguyễn, V. L., Trần , T. T. V., Nguyễn, K. L., Trần , T. N. H. và Trần , T. T. (2023) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÁ THAI NỘI KHOA Ở THAI PHỤ ≤9 TUẦN CÓ VẾT MỔ LẤY THAI CŨ TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI CÀ MAU ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (54), tr 160-166. doi: 10.58490/ctump.2022i54.373.