Nguyễn, . Đào N. H. và Hà , T. Đức (2023) “TÁC ĐỘNG CỦA CAN THIỆP NỘI MẠCH TRÊN TẮC MẠCH MÁU LỚN TUẦN HOÀN TRƯỚC CÓ LÕI NHỒI MÁU RỘNG TRONG 6 GIỜ ĐẦU KHỞI PHÁT ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (54), tr 138-144. doi: 10.58490/ctump.2022i54.370.