Lê , B. Q. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC,THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN Ở HỌC SINH THUỘC CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2021”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (54), tr 84–91. doi: 10.58490/ctump.2022i54.362.