Trần , T. H. Y., Nguyễn , H. H. A., Huỳnh , Út G., Lâm , K. H., Điểu , R., Phạm , T. T. và Lê , M. H. (2023) “STRESS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (54), tr 31-37. doi: 10.58490/ctump.2022i54.352.