Trần , K. D. . và Nguyễn , T. T. . (2022) “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh X quang và đánh giá kết quả điều trị trật khớp cùng đòn bằng nẹp khóa móc”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (47), tr 121-127. doi: 10.58490/ctump.2022i47.30.