Trần, T. B. A., Lê, K. K., Nguyễn, T. T. và Mai, H. N. (2022) “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM BETA – LACTAM TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH GIÃN PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI VĨNH LONG NĂM 2019 – 2020 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (52), tr 99-106. doi: 10.58490/ctump.2022i52.283.