Nguyễn , T. T. Đ., Cao, N. N. Â. và Lê, T. T. Y. (2023) “NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA TRÊN MỘT SỐ MÔ HÌNH IN VITRO CỦA DƯỢC LIỆU BÌM BỊP CLINACANTHUS NUTANS (BURM. F.) LINDAU, ACANTHACEAE”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (57), tr 101–108. doi: 10.58490/ctump.2023i57.252.