Nguyễn, N. T., Nguyễn, M. P. và Nguyễn, C. T. (2023) “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH MẮC HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN NGƯỜI BỆNH NHIỄM COVID-19 TẠI HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 211–219. doi: 10.58490/ctump.2023i61.246.