Nguyễn, T. N., Lê , N. L., Mai , N. Q., Trương , T. B. N. và Lâm , T. T. . . (2023) “CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG CỐI SỮA THỨ HAI KÉM KHOÁNG HÓA ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 256-276. doi: 10.58490/ctump.2023i69.2416.