Nguyễn, M. T., Dương, L. H. T., Nguyễn, T. B. T., Nguyễn, H. T., Trần , N. L. và Trương, T. N. . (2022) “NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DỰ PHÒNG PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP VỚI HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (49), tr 140-147. doi: 10.58490/ctump.2022i49.227.