Bùi, H. L., Tống, X. V., Lê, V. T. và Lê, C. D. (2023) “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BẢO TỒN CHI BẰNG CẮT RỘNG BƯỚU XƯƠNG VÀ GHÉP XƯƠNG MÁC CÓ CUỐNG MẠCH”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (68), tr 116-123. doi: 10.58490/ctump.2023i68.2256.