Nguyễn, T. L. và Trần, Đăng K. (2023) “TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU THEO GIẢI PHẪU BẢO TỒN GỐC DÂY CHẰNG SỬ DỤNG LỐI VÀO GIAN DÂY CHẰNG CHÉO ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (68), tr 104-109. doi: 10.58490/ctump.2023i68.2254.