Phạm, T. N., Lê, V. T. và Ngô, V. N. (2023) “VAI TRÒ CỦA DENOSUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU ĐẠI BÀO XƯƠNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (68), tr 44-51. doi: 10.58490/ctump.2023i68.2246.