Lê , V. M., Lê, T. G., Nguyễn, T. B. H. và Nguyễn, V. T. (2023) “GIẢNG DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP DỰA TRÊN TÌNH HUỐNG (CASE BASED LEARNING - CBL) TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 251-264. doi: 10.58490/ctump.2023i69.2220.