Nguyễn , T. H. Y., Nguyễn , T. B. H. và Lương , Q. B. . (2022) “Khảo sát sự đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn được phân lập tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (47), tr 73-79. doi: 10.58490/ctump.2022i47.22.