Trương, . D. Đăng, Ngô, H. T. và Huỳnh, K. P. (2022) “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG NGẮN HẠN THEO THANG ĐIỂM GRACE, TIMI VÀ HEART Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2020-2022 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (49), tr 53-60. doi: 10.58490/ctump.2022i49.212.