Nguyễn, T. Y. N. và c.s. (2023) “KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 184–192. doi: 10.58490/ctump.2023i69.2099.