Nguyễn , B. P., Thái , N. T., Lê, T. A., Lê, T. H., Nguyễn , T. B. L., Vũ , T. T. và Nguyễn , P. H. (2023) “NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 156-163. doi: 10.58490/ctump.2023i69.2092.