Đổ, N. C. và c.s. (2023) “GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM B-MODE TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 128–134. doi: 10.58490/ctump.2023i69.2054.