Đặng, N. H. T. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP, TÁC DỤNG GIẢM HO VÀ LONG ĐỜM CỦA CAO CHIẾT BÁCH BỘ TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 260–265. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1953.