Huỳnh , T. M. D. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG CHỨA CAO CHIẾT NGHỆ VÀNG, TIÊU ĐEN VÀ GỪNG CÓ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 215–222. doi: 10.58490/ctump.2023i69.1913.