Đỗ, Q. T., Trần, T. N. A., Trần, T. M. D., Phạm, B. Điền, Đặng, N. D. L., Lê, M. H. và Lê, N. D. (2023) “KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA BỆNH NHÂN ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN CẦN THƠ NĂM 2022 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (60), tr 113-119. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1876 (Truy cập: 24Tháng Hai2024).