Dương , N. Định, Lưu , N. D. và Huỳnh , T. H. (2022) “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CHƯA KIỂM SOÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021-2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (53), tr 34-40. doi: 10.58490/ctump.2022i53.171.