Nguyễn, M. T. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI VÀ ĐIỆN DI HEMOGLOBIN CÁC THỂ BETA-THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ NĂM 2021-2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 172–179. doi: 10.58490/ctump.2023i62.1508.