Nguyễn, M. T., Phạm, T. N., Nguyễn, T. H. N., Lục, T. K. M., Đỗ, T. C. T., Lê, T. H. M., Nguyễn, L. Q. và Phạm, H. V. (2023) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI VÀ ĐIỆN DI HEMOGLOBIN CÁC THỂ BETA-THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ NĂM 2021-2022 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 172-179. doi: 10.58490/ctump.2023i62.1508.