Lý T. K. N. và Lê, V. M. (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỘNG KINH BẰNG NATRI VALPROAT”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 215–222. doi: 10.58490/ctump.2023i62.1483.