Bùi, T. D. K., Nguyễn, N. N. H., Bùi, K. N., Phạm, V. N., Lê, T. M. N. và Lê, T. M. T. (2023) “KHẢO SÁT THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRONG VIỆC ÁP DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỂ ĐIỀU TRỊ CÁC VẤN ĐỀ VỀ DA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 165-172. doi: 10.58490/ctump.2023i62.1444.