Lê, D. K., Nguyễn, P. Đức, Dương, V. L., Lê, K. V. A., Nguyễn, T. H., Đoàn, T. T. T. và Châu, Q. V. (2022) “ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG TĂNG TRIGLYCERIDE ĐẾN MỘT SỐ CHỈ SỐ TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 188-195. doi: 10.58490/ctump.2022i50.144.