Hà, T. Đ., Huỳnh, T. M. D. và Mai, H. N. (2023) “ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA CAO CHIẾT LÁ XOÀI (MANGIFERA INDICA L., ANACARDIACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 188–196. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1403.