Trần, C. L. và c.s. (2022) “ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ PHỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TÁI PHÁT CƠN HEN Ở TRẺ HEN PHẾ QUẢN CẤP 6-15 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 156–163. doi: 10.58490/ctump.2022i50.138.