Nguyễn, Q. T. (2022) “KIẾN THỨC VỀ 5S VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC 5S CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ, NĂM 2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 150-156. doi: 10.58490/ctump.2022i50.137.