Dương, P. L., Nguyễn, T. Đạt, Phạm, . C. M. T. và Lê, M. B. (2022) “NGHIÊN CỨU CƠ CẤU CHI PHÍ VÀ KHẢ NĂNG TỰ CHI TRẢ CHO CHĂM SÓC Y TẾ Ở NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 114-121. doi: 10.58490/ctump.2022i50.132.