Trần, T. K. L. và Nguyễn, P. T. (2023) “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 85–92. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1287.