Mai, H. H. S. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC HỢP LÝ HEN PHẾ QUẢN CẤP Ở BỆNH NHI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI CÀ MAU NĂM 2022-2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 182–188. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1280.