Nguyễn, T. L. E. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU IN VITRO SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI CÓ VÀ KHÔNG CÓ TẠO MÀNG SINH HỌC (BIOFILM)”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 196–203. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1275.