Nguyễn, . H. T., Nguyễn, T. L., Nguyễn, T. T. H. và Đặng, D. K. (2023) “NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN VÀ PHÙ HỢP TRONG SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON Ở BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ ĐIỀU TRỊ DỊCH VỤ TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022- 2023 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 223-230. doi: 10.58490/ctump.2023i62.1271.