Nguyễn, H. T. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN VÀ PHÙ HỢP TRONG SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON Ở BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ ĐIỀU TRỊ DỊCH VỤ TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022- 2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 223–230. doi: 10.58490/ctump.2023i62.1271.