Lê, H. L. và c.s. (2022) “KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỜI KỲ BÌNH THƯỜNG MỚI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT TỈNH BÌNH DƯƠNG”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 69–77. doi: 10.58490/ctump.2022i50.125.