Nguyễn, P. N. D., Trần, V. A. và Bùi, T. D. (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG NGẮN HẠN CỦA HẠ NATRI MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2022-2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 42–49. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1245.