Nguyễn, N. N. T., Tống, T. L., Đặng, D. K. và Nguyễn, T. T. Đài (2022) “XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG POLYPHENOL TOÀN PHẦN TRONG CAO ĐẶC RAU CÀNG CUA (PEPEROMIA PELLUCIDA (L.) KUNTH) BẰNG QUANG PHỔ UV-VIS”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 62-68. doi: 10.58490/ctump.2022i50.124.