Nguyễn , K. N. và Nguyễn , T. D. (2023) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM BẰNG THUỐC SACUBITRIL /VALSARTAN”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 29–35. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1232.