Nguyễn, P. và Nguyễn , T. H. (2023) “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT, TỬ VONG VÀ XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH NĂM 2018-2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 23–28. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1228.