Nguyễn, T. N., Dương, P. L., Nguyễn, T. T., Phạm, N. A. T. và Trịnh, T. V. (2022) “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH BAO CAO SU PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM HIV/AIDS Ở SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 54-62. doi: 10.58490/ctump.2022i50.122.