Nguyễn , T. M. T., Nguyễn, K. D. T. và Dương, H. N. (2023) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM SỤN VÀNH TAI CÓ TỤ DỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 8–15. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1215.